Повідомлення про проведення чергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ „Чернігівфото” 30 квітня 2018 р.

До уваги акціонерів
Приватного акціонерного товариства „Чернігівфото”

(код ЄДРПОУ 14233966, місцезнаходження: вул. Коцюбинського, 58
м. Чернігів, 14000)
Повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства 30 квітня 2018 року о 15:оо за адресою : м. Чернігів , вул. Коцюбинського , 58 в приміщенні фотографії.
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі в загальних зборах відбудеться в день скликання зборів з 14.00 до 14-45 год. за місцем проведення. Дата та час складання переліку акціонерів, які мають право на участь в Загальних зборах акціонерів на 24 годину 24.04.2018 року.
Для участі в зборах акціонерам мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів доручення на право участі та голосування на зборах.
Довіреність оформлена відповідно до вимог чинного законодавства.
Телефон для довідок 04622 49250. Власний вебсайт: www.patchiz.com.ua
Перелік питань, що виносяться на голосування ( порядок денний):
1. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів: обрання Лічильної комісії.
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів: обрання головуючого та секретаря загальних зборів, затвердження регламенту загальних зборів.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора за 2017 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора за 2017 рік . Затвердження висновку Ревізора за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.
5. Затвердження річного звіту ( річної фінансової звітності) Товариства за 2017рік.
6. Розподіл прибутку за результатами діяльності у 2017році.

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1. Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів Товариства.
1.1. Обрати членів лічильної комісії річних загальних зборів Товариства у складі:
1) 1.Кметь Андрей Николаевич – член комісії;
2) Чмель Тамара Григорьевна – член комісії;
3) Тхурук Валентина Николаевна – член комісії;
1.2. Припинити повноваження членів лічильної комісії річних загальних зборів Товариства після виконання покладених на них обов’язків у повному складі.

2. Затвердження порядку проведення (регламенту) річних загальних зборів Товариства.
Затвердити наступний порядок проведення (регламент) річних загальних зборів Товариства (далі – збори):
Звіт голови Виконавчого органу Товариства – до 20 хв.
Звіт Ревізора та інші доповіді по питанням порядку денного – до 10 хв.
Виступи з питань порядку денного – до 5 хв.
Повторні виступи – до 5 хв.
Відповіді на запитання – до 5 хв.
Запитання доповідачам подавати Голові зборів в письмовому вигляді з зазначенням реквізитів акціонера (ПІБ або найменування юридичної особи). Запитання, подані без зазначення реквізитів, не розглядатимуться.
Голова зборів ставить питання на голосування.
Зміна черговості розгляду питань порядку денного здійснюється Головою зборів.
Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями. Бюлетень для голосування містить варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «за», «проти», «утримався»). Після розгляду питання та винесення Головою зборів цього питання на голосування, акціонер відмічає у бюлетені свій варіант голосування.
Голосування на зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на зборах. Під час проведення кумулятивного голосування загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються. Акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. При кумулятивному голосуванні за кожного з кандидатів можна віддати тільки цілу кількість голосів. Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер зобов’язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені, підраховує голоси та оголошує результати голосування.
Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:
- він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;
- на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера);
- він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;
- акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.
Бюлетені для голосування, визнані недійсними не враховуються під час підрахунку голосів.
Бюлетені для голосування засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в річних загальних зборах підписом голови реєстраційної комісії та печаткою акціонерного товариства.
Обрання головуючого та секретаря зборів.
1. Обрати Голову зборів – Барбаша Сергія Вікторовича
2. Обрати секретаря зборів – Барбаш Антоніну Іванівну
3. Звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
Взяти до відома звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році.

4. Звіт Ревізора Товариства про роботу за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження висновків Ревізорав за 2017 рік.
Взяти до відома звіт та висновки Ревізора Товариства про роботу за 2017 рік.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
Проект № 1 рішення
Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.

10. Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами діяльності Товариства у 2017році
Проект № 1 рішення:

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Чернігівфото»

Найменування показника Звітний Попередній
Всього активів 292,2 322,6
Запаси 11,7 11,7
Сумарна дебіторська заборгованість 25,7 27,5
Грошові кошти та їхні єквіваленти 12,9 24,3
Нерозподілений прибуток 148,5 195,6
Власний капітал 110,6 110,6
Статутний капітіл 8,6 8,6
Поточні зобов’язання 18,6 7,8
Чистий прибуток(збиток) -47,1 -269,6
Середньорічна кількість акцій 86078 86078
Чисельність працівників на кінець періоду 5 5
Директор Товариства ПрАТ «Чернігівфото» Барбаш С.В.