Повідомлення про проведення чергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ „Чернігівфото” 23 квітня 2019 р.

До уваги акціонерів
Приватного акціонерного товариства „Чернігівфото”

(код ЄДРПОУ 14233966, місцезнаходження: вул. Коцюбинського, 58, м. Чернігів, 14000)
Повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства 23 квітня 2019 року о 15:оо за адресою : м. Чернігів , вул. Коцюбинського , 58 в приміщенні фотографії.
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі в загальних зборах відбудеться в день скликання зборів з 14.00 до 14-45 год. за місцем проведення. Дата та час складання переліку акціонерів, які мають право на участь в Загальних зборах акціонерів - на 24 годину 17.04.2019 року.
Для участі в зборах акціонерам мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів доручення на право участі та голосування на зборах.
Довіреність оформлена відповідно до вимог чинного законодавства.
Телефон для довідок 04622 49250. Власний сайт www.patchiz.com.ua

Перелік питань, що виносяться на голосування ( порядок денний):
1. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів: обрання Лічильної комісії.
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів: обрання головуючого та секретаря загальних зборів, затвердження регламенту загальних зборів.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора за 2018 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора за 2018 рік . Затвердження висновку Ревізора за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.
5. Затвердження річного звіту ( річної фінансової звітності) Товариства за 2018рік.
6. Розподіл прибутку за результатами діяльності у 2018 році.
ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1. Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів Товариства.
1.1. Обрати членів лічильної комісії річних загальних зборів Товариства у складі:
- Кметь Андрій Миколайович – член комісії;
- Чмель Тамара Григоріївна – член комісії;
- Тхурук Валентина Миколаївна – член комісії;
1.2. Припинити повноваження членів лічильної комісії річних загальних зборів Товариства після виконання покладених на них обов’язків у повному складі.

2. Затвердження порядку проведення (регламенту) річних загальних зборів Товариства.
Затвердити наступний порядок проведення (регламент) річних загальних зборів Товариства (далі – збори):
Звіт голови виконавчого органу Товариства – до 20 хв.
Звіт Ревізора та інші доповіді по питанням порядку денного – до 10 хв.
Виступи з питань порядку денного – до 5 хв.
Повторні виступи – до 5 хв.
Відповіді на запитання – до 5 хв.
Голова зборів ставить питання на голосування.
Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями. Бюлетень для голосування містить варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «за», «проти», «утримався»). Після розгляду питання та винесення Головою зборів цього питання на голосування, акціонер відмічає у бюлетені свій варіант голосування.
Голосування на зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на зборах. Під час проведення кумулятивного голосування загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються. Акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. При кумулятивному голосуванні за кожного з кандидатів можна віддати тільки цілу кількість голосів. Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер зобов’язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені, підраховує голоси та оголошує результати голосування.
Бюлетені для голосування засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в річних загальних зборах підписом голови реєстраційної комісії та печаткою акціонерного товариства.
Обрання головуючого та секретаря зборів.
2.1 Обрати Голову зборів – Барбаша Сергія Вікторовича
2.2 Обрати секретаря зборів – Барбаш Антоніну Іванівну
3. Звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
Взяти до відома звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році.

4. Звіт Ревізора Товариства про роботу за 2018 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження висновків Ревізорав за 2018 рік.
Взяти до відома звіт та висновки Ревізора Товариства про роботу за 2018 рік.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.
Проект № 1 рішення
Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.

6. Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами діяльності Товариства у 2018 році.
Проект № 1 рішення:
Затвердити проект рішення №1 розподілу прибутку, отриманого Товариством у 2018 році.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Чернігівфото»

Основні показники фінасово-господарської діяльності ПрАT «Чернігівфото»

Всього активів 292.2/275.6. Запаси 11,7/11,7. Сумарна дебіторська заборгованість25.7/23.1.Грошові кошти та їх еквіваленти 12.9/18.3.Нерозподілений прибуток 148.5/139.7.Власний капітал 110,6/110,6.Статутний капітал8,6/8,6.Поточні забовязання24.5/16.7.Чистий прибуток/збиток-47.1/-8.8.Середньорічна кількість акцій86078/86078.Чисельність працівників на кінець періоду5/4.

Директор Барбаш С.В.