Повідомлення про проведення чергових Загальних зборів акціонерів 24 квітня 2019 р.

Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Чернігівський інструментальний завод» Місцезнаходження товариства:
Україна, 14037, м. Чернігів, вул. Інструментальна,18.
Шановні акціонери!
Акціонерне товариство «Чернігівський інструментальний завод повідомляє, що 24 квітня 2019 року о 16:00 у приміщенні актового залу за місцезнаходженням товариства: м. Чернігів, вул. Інструментальна,18 відбудуться чергові Загальні збори акціонерів товариства. Реєстрація учасників зборів акціонерів проходитиме 24 квітня 2019року з 15:00 до 16:00год. Початок зборів акціонерів 16:00год.Акціонерам для реєстрації та участі у чергових Загальних зборах акціонерів при собі
необхідно мати паспорт або документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів - паспорт або
документ, що посвідчує особу, та належним чином оформлену довіреність на право участі та голосування на чергових Загальних зборах акціонерів.Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Перелік акціонерів, які мають право на участь у чергових Загальних зборах акціонерів,
буде складений станом на 24.00 год. 18 квітня 2019 року.
Перелік питань, включених до порядку денного:
1. Обрання Лічильної комісії зборів
Проект рішення: Обрати Лічильну комісію чергових Загальних зборів акціонерів у складі 3 осіб, а
саме: Шолох Анатолія Володимировича, (Голова Лічильної комісії); Анікеєнко Віктора Леонідовича та Малєсову Дар’ю Василівну (член Лічильної комісії, Секретар Лічильної комісії). Обрання голови та секретаря Зборів. Проект рішення:Обрати головою загальних зборів Фурсу Юрія Михайловича, секретарем – Корченко Ірину Федорівну. Затвердження порядку (регламенту) зборів.
Проект рішення: Затвердити наступний регламент розгляду питань порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів :- Виступ доповідача – до 15 хвилин;
- Питання та пропозиції – до 3 хвилин;
- Відповіді на питання – до 3 хвилин;
Голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування, з використанням бюлетенів.
2. Звіт та затвердження звіту Директора товариства за 2018 рік.
Проект рішення: Звіт затвердити.
3. Звіт та затвердження звіту Наглядової ради товариства за 2018 рік.
Проект рішення: Затвердити звіт.
4. Звіт та затвердження звіту Ревізійної комісії товариства за 2018 рік.
Проект рішення: Затвердити звіт.
5.Затвердження річного звіту товариства та розподіл прибутку. Проект рішення:
Затвердити річний звіт. Прибуток залишити в розпорядженні товариства.
Під час підготовки до чергових Загальних зборів, всі акціонери ПРАТ «ЧІЗ» мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань
порядку денного чергових Загальних зборів, за місцезнаходженням товариства. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Директор товариства Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з
питань, включених до проекту порядку денного: www.patchiz.com.ua
Телефон для довідок: (0462) 728-662.
Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення
чергових Загальних зборів акціонерів а саме 18.03.2019р., загальна кількість акцій складає 1128841 (один мілліон сто двадцять вісім тисяч вісімсот сорок одна) проста іменна акція, з яких кількість голосуючих простих акцій дорівнює – 672224 (шістьсот сімдесят дві тисячі двісті двадцять чотири).
Наглядова Рада